Tuyển dụng

Kế hoạch Tuyển dụng năm 2017

Năm 2017, Công ty VIDACO có kế hoạch mở rộng sản xuất, cần tuyển dụng một số vị trí sau: Bộ phận kinh doanh, thị trường: 04 người Bộ phận điện tự động hóa: 01 người Bộ phận KCS và kiểm soát...

Chi tiết